سوالات متداول

سوالات متداول

سوالات متداول

خشونت خیرخواهانه

خشونت خیرخواهانه

خشونت می تواند خیرخواهانه باشد که مثلا از روی علاقه و یا مراقبت به زنان و دختران اعمال می کنیم که خودِ آن ها هم ممکن است از چنین کلیشه جنسیتی استقبال کنند.

سوالات متداول

منو خانه وارد شوید ثبت نام