دل نوشته
دل نوشته

دل نوشته

رویاها، خیالات نویسی ها و هر آن چه از دل برآمده باشند را در دل نوشته های کلون دنبال کنید.

جوش زیر پوستی چیست؟!

جوش زیر پوستی چیست؟!

جوش های زیر پوستی صورتتان را پر کرده.. از ریزترین تا درشت ترین این جوش ها حال و روز چهره شما را به هم می ریزد. ولی راه نجات از جوش های زیر پوستی اینجاست.

منو خانه وارد شوید ثبت نام