دل نوشته
دل نوشته

دل نوشته

رویاها، خیالات نویسی ها و هر آن چه از دل برآمده باشند را در دل نوشته های کلون دنبال کنید.

مهارت تصمیم گیری را در خود افزایش دهید

مهارت تصمیم گیری را در خود افزایش دهید

در مطلب گذشته درباره مفهوم انتخاب و تصمیم صحبت کردیم. این مطلب از تعاریف فراتر رفته است و قصد دارد از شما یک تصمیم گیرنده واقعی بسازد.

منو خانه وارد شوید ثبت نام