گپ کلونی
گپ کلونی

گپ کلونی

صدف بودن از «مسائلی» تا «بیوتی»

صدف بودن از «مسائلی» تا «بیوتی»

می گویند صدف بیوتی از آن دست بلاگرهاست که همه دخترها دوست دارند جای او باشند. صدف بیوتی بودن مروارید لازم دارد. مروارید درشتی که در قلبتان بدرخشد.

منو خانه وارد شوید ثبت نام